กลับมาอีกครั้ง....กับมหกรรมการประกวดและแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ !!! เพื่อมอบโอกาสและเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นำพาความสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้ง... กับโครงการ "ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕เปิดรับสมัครแล้ว สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ"ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" โทร.๐๗๓-๓๓๑-๖๙๑ แฟกซ์ ๐๗๓-๓๓๑-๖๔๓ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.๐๘๒-๔๕๐-๔๑๘๖

22/8/55

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๕

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๕

ดาวน์โหลด ระเบียบการ  กดที่นี่
ดาวน์โหลด ใบสมัคร  กดที่นี่

6/8/55

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวด "วาดภาพระบายสี" ประจำปี 2555

หมายเหตุ
     ผู้มีรายชื่อตามที่ประกาศ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนการเข้าค่ายอบรม
ที่เบอร์โทร 082-450-4186 (คุณนี) เพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้นทางโครงการฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม


 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
 1.ด.ญ.ฮุสนี อามะ                 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ    
2.ด.ญ.นูรฮาฟีซา บูงา           โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)            
3.ด.ญ.ฟิตเราะห์ ลาตีฟี         โรงเรียนบ้านรามัน 
4.ด.ญ.นูรอีมาน ยะโก๊ะ          โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)     
5.ด.ญ.ซีตีมารียัม โต๊ะแปเราะ          โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)     
6.ด.ญ.นลิน โซะ                    โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง       
7.ด.ญ.กรองกานต์ ทิพย์ดอนหัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1           
8.ด.ญ.อทิตยา มากเกลี้ยง     โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
9.ด.ญ.กรกนก พรหมแก้ว      โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
10.ด.ญ.หิรัญรัตน์ ผลาสิงห์    โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
11.ด.ญ.อัคนา ไชยจิตต์         โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
12.ด.ช.เทพภิทักษ์ หนูทองแก้ว  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1           
13.ด.ช.ณัฐพงศ์ บุญขวัญ      โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
14.ด.ญ.รุ่งทิวา หนูแก้ว          โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
15.ด.ญ.กนกพร มณีแสง       โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
16.ด.ญ.นิศากร คะสีทอง       โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
17.ด.ญ.จิตติมา ทองโผ         โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
18.ด.ช.เมธา บัวผิน               โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1           
19.ด.ช.ณัฐวุฒิ คงอินทร์        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
20.ด.ญ.นูรฮายาตี เจ๊ะเห็ง     โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)            
21.ด.ญ.นาเดีย อาลี              โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)            
22.ด.ญ.นูรุลตัสณีมี มะมิง     โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
23ด.ญ.โรสโซเฟีย มะมิง        โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
24.ด.ญ.มูนีเราะฮ์ มามะ        โรงเรียนบ้านคลองตัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.ด.ญ.สุนิตา กอซู                 โรงเรียนบ้านบูดี    
2.ด.ช.อิงครัต จิรภัทรพงษ์      โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
3.น.ส.อิศรา สุทธิชี                 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ        
4.น.ส.อังสนา สุทธิชี               โรงเรียนเบญจมราชูทิศ        
5.นายมะรอวี เจ๊ะอุมา            โรงเรียนเบญจมราชูทิศ        
6.นายแวยูโซ๊ะ แวฮามะ         โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
7.ด.ช.กฤษฎา แก้วมรกต       โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่  149
8.ด.ญ.วิลัยลักษณ์ เกิดทรัพย์   โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่  149
9.ด.ญ.สุพัตรา กัญหผะลา     โรงเรียนเทพา        
10.ด.ช.ฮาฟีซี ลาเต๊ะ             โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  2
11.ด.ญ.กุลวานีย์ เจะดาแม   โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
12.ด.ญ.รอซีด๊ะ สือแม           โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
13.ด.ญ.ซีตีรอมือละ โตะแมเราะ        โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)
14.ด.ญ.อัฟฟีฟาย์ อาซัน       โรงเรียนดารุสสาลาม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.น.ส.อารีนับ มามุ                โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม    
2.นายลุตฟี สะนิ                    โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
3.น.ส.อาซีซะห์ ลอเด็ง           โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา      
4.นายธนายุต ศรีสุวรรณ        โรงเรียนเบญจมราชูทิศ        
5.น.ส.คอลีเยาะ ซีนา             โรงเรียนมูลนิธืสันติวิทยา      
6.น.ส.อามีนะห์ เจ๊ะยะ           โรงเรียนพัฒนาอิสลาม         
7.นายรอมฎอน หะยีหะมะ     โรงเรียนบำรุงอิสลาม            
8.น.ส.ซูมัยยะห์ อาแว            โรงเรียนบำรุงอิสลาม            
9.นายรุสลัน ยูโซะ                  โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
10.นายมูฮำหมัดรุสดี ดอเลาะ          โรงเรียนบำรุงอิสลาม            
11.นายณัฐวุฒิ ชุ่มจิตร          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
12.นายไซด์อับดุลการิม ไซด์อาแม        โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
13.น.ส.อัสมานี เจ๊ะกอบะ      โรงเรียนนราธิวาส


หมายเหตุ ผู้มีรายชื่อตามที่ประกาศ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนการเข้าค่ายอบรม ที่เบอร์โทร 082-450-4186 (คุณนี) เพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้นทางโครงการฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม

5/7/55

แจ้งเรื่องค่ายอบรมและการประกวดขับร้อง "อานาซีด" รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๕

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดขับร้อง "อานาซีด" จะต้องนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒ เพลง ได้แก่

๑. เพลงบังคับ ๑ เพลง (ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น)

     ดาวห์โหลดเพลงบังคับ กดที่นี่
*** หมายเหตุ*** สำหรับการขับร้องในหัวข้อเพลงบังคับ
๑. กำหนดให้ทีมผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเนื้อเพลงที่ผู้ดำเนินโครงการกำหนดให้เท่านั้น โดยห้ามมิ 
    ให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อร้องโดยเด็ดขาด
๒. กำหนดให้ทีมผู้เข้าประกวด สามารถปรับเปลี่ยนทำนองของเพลง (Melody)  จังหวะของเพลง   
     (Rhythm) รวมถึงการประสานเสียง (harmony) หรือการประยุคคู่ประสานต่างๆ ได้ตามความสามารถ
     ของผู้ร้องและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่บทเพลงในทางสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ โดยการจะได้มา
     ซึ่งคะแนนที่มาก หมายถึงการคิดหรือการปรับเปลี่ยนมากได้อย่างลงตัว ทั้งจังหวะและทำนองตาม
     ความยากหรือง่ายของผลงาน
๓. โดยจุดประสงค์ของโครงการนั้น ต้องการให้มีการพัฒนาทั้งทางทักษะในการร้องและการแสดงออก
     ใหม่ๆ ของการประกวด ตัวอย่างของเพลงบังคับนี้ จึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการนำเสนอเพื่อเป็น
     ตัวอย่างให้แก่ทีมผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น

๒. เพลงอื่นๆ ๑ เพลง

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-450-4194 คุณโอ็ต